shutterstock_693080233 (002)

שינוי מדיניות במתן אישור ניהול תקין – ברשם העמותות וברשם ההקדשות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב print

רשם העמותות ורשם ההקדשות ברשות התאגידים הינם הגופים האמונים על מימוש הוראות החוק על גופים ללא כוונות רווח, ובכללם עמותות וחברות לתועלת הציבור (חל"צ). בין היתר, תפקידם לדאוג לאסדרת פעילות גופים אלה הכוללת רישום עמותות, בקרה על שקיפות העמותה והעמדת מידע לרשות הציבור, בקרה על התנהלות העמותה הכוללת בקשות לאישור ניהול תקין, פיקוח וביקורות. פעולות אלה מתבצעות בין היתר, לצורך הגברת אמון הציבור במגזר השלישי, שמירה על כספי הציבור וכן קידום עקרונות היסוד של זכות ההתאגדות.

כחלק מפעילות האסדרה, פרסם רשם העמותות, לאחר תהליך של הערות הציבור, שינויים במתן אישור לניהול תקין לעמותות.

השינויים כוללים שלושה נושאים עיקריים-

  1. עמותה או חל"צ אשר הגישה דיווחים שנתיים באיחור העולה על תקופה של שנה מהמועד הקבוע בחוק (30 ביוני מדי שנה), לא תקבל אישור ניהול תקין.
  2. עמותה או חל"צ שנמצאו בהם ליקויים חמורים ותחויבנה לפעול לפי תכנית לתיקון ליקויים עם גורם מלווה (רואה חשבון חיצוני אשר מונה על ידי רשם העמותות), לא תקבל אישור ניהול תקין במועד החתימה על התכנית, כנהוג היום, אלא רק לאחר שחלפו לפחות שלושה חודשים, בהם יראה רשם העמותות כי העמותה שיתפה פעולה והליקויים תוקנו. יישום שינוי זה יחל ב- 1 ביולי 2020.
  3. החל מאישור ניהול תקין לשנת 2020, עמותה או חל"צ שהתנהלו באופן תקין לאורך זמן, ועמדו בקריטריונים שנקבעו לכך על ידי הרשם, קיבלו אישור ניהול תקין לשנתיים, בעבור השנים 2020 – 2021 ולא לשנה אחת בלבד, כנהוג עד כה. שינוי זה מביא להגדלת הוודאות של העמותה לכך כי יהיה לה אישור ניהול תקין גם לשנה השנייה, ככל שתעמוד בדרישות הרשם. מעבר לכך, קבלת אישור ניהול תקין לשנתיים, מהווה סימן חיובי לגבי אופן התנהלות העמותה. יובהר כי עד כה ניתנו אישורי ניהול לשנתיים, ליותר מ-3000 עמותות.

השינויים הינם חלק ממהפכה כוללת המתרחשת ברשם העמותות וההקדשות, הכוללת הגשת דיווחים באופן מקוון בלבד החל מאפריל 2019, הגברת השקיפות על התנהלות עמותות באמצעות הרחבת המידע והנתונים המוצגים לעיון הציבור באתר הגיידסטאר וצמצום הבירוקרטיה הכרוכה בהגשת בקשת ניהול תקין. פעולות אלה של הרשם לוו בהדרכות, וכן בפרסום לציבור של הנחיות ולומדות בעניין.

המשרד מעניק את מלוא השירותים המקצועיים לעמותות והקדשות במהלך כל השנה, כולל הכנת הדוחות המקוונים ושידור הדיווחים השונים.

על כל שאלה ועניין צוות המשרד ישמח לענות על שאלות ולסייע

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב print

לתיאום פגישה יעוץ אצלנו במשרד